top of page

NAFİ ATUF KANSU BİBLİYOGRAFYASI

1) Acar, Şehbal Derya. “Satı Beyi Tanımak” , Akademik Kitaplar,İstanbul, 2009

2) Adnan,Ahmet. “Halkevlerinde Musiki”, CHP Yayını-Klavuz Kitaplar:IV, Mukaddime ,Ankara, 1940

3) Ağırgan, Özlem. “Dünden Bugüne Edirne İsimler Sözlüğü”,Ulusal Yayınları, İstanbul,2004

4) Akal ,Emel, “Mustafa Kemal, İttihat Terakki ve Bolşevizm”,TÜSTAV, 2006

5) Akçam, Alper.”Anadolu Rönesansında Balkan Esintisi”,www.alperakcam.com

6) Akdağ, Ömer. “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitim Alanında Yabancı Uzman İstihdamı (1923-40),Uşak Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:1, 2008

7) Akyüz, Yahya. “Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1982’ye )”, AÜ, Eğitim BF Yayınları No:114, Ankara 1982

8) Akşin, Sina. “31 Mart Olayına Değin Sabahattin Bey ve Ahrar Fırkası”

9) Albayrak, Muzaffer-Özyurt, Ayhan. “Yeni Mecmua”, Yeditepe Yayınları ,İstanbul, 2006

10) Alkan, Mehmet Ö. “Prens Sabahattin,Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne”,YKY Yayınları-İstanbul,2007

11) Altunya, Niyazi. “Geçmişimize Kısa Bir Bakış” Eğitim ve Yaşam Sayı 16, 1999

12) Ata, Bahri. “Atatürk, Eğitim, Altruism”, GÜ, Ankara, 2007

13) Ata, Bahri-Bağcı, İkram. “Türkiye’de Tercüme Faaliyetleri İçinde Eğitim Klasiklerinin Yeri ve Bu Eserlerin Sosyal Bilgiler Eğitimine Katkıları”, www.İGEDER.org

14) Ata, Bahri.”Johann Friedrich Herbart’ın Tarih Eğitimi Üzerine Görüşleri”, GEFAD,2009

15) Ata, Bahri.”Rousseau, Emile ve Tarih Öğretimi”, Milli Eğitim Dergisi Sayı: 159, 2003

16) Ata, Bahri. “Cumhuriyet ve Eğitim”,Tarihçinin Yeri.net, 30 Ağustos 2008

17) Ata, Bahri. “The Influence of John Dewey on Turkish Educational System”, Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı Sayı:31, 2000

18) Atay, Falih Rıfkı. “Çankaya”, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2006

19) Avcı, Ece. “Hayat Dergisindeki Dil ve Edebiyat Yazılarının İncelenmesi”, Tez,TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, ,2005

20) Avcıoğlu, Doğan. “Milli Kurtuluş Tarihi 2”,İstanbul Matbaası

21) Ballar, Suat. “Bir Atatük Kurumu TED”,TED İstanbul Koleji Yayınları İstanbul, 2004

22) Barutçu, Faik Ahmet. “Siyasi Anılar”,Milliyet Yayınları, İstanbul, 1977

23) Berkes, Niyazi. “Unutulan Yıllar”, İletişim Yayınları, İstanbul,1997

24) Bila, Hikmet. “Sosyal Demokrat Süreç İçinde CHP ve Sonrası”,Milliyet Yayınları,1987

25) Bilar, Ender. “Edirne’nin Basın-Yayın Tarihi 1-2 cilt(1361-2006)” Edirne Valiliği Yayınları İstanbul, 2006

26) Coşar, Bekir Sami. “Milli Mücadelede Basın”, Milliyet Arşiv, 28.7.1962

27) Çankaya, Ali. “Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler(1859-1949)”,Örnek Matbaası, Ankara,1954

28) Çeçen,Anıl. “Halkevleri”, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1990

29) Çelebi, Mevlüt. “Atatürk’ün Himayesinde Kurulan Türk Maarif Cemiyeti (1928-1933)”,Tarih İncelemeleri Dergisi-Cilt 19 Sayı 2 Aralık 2004

30) Demirhan, Nezahat Dr. “Türkiye Cumhuriyetinin 10.Yıl Kutlamaları”, AAM Dergisi Sayı 37,Cilt 13- Mart 1997

31) Doğaner, Yasemin. “Cumhuriyetin 10.Yıl Kutlamaları”,HÜ-Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi Yıl 5 Sayı 9, Şubat 2007

32) Duyar, İzzet. “Nafi Atuf ve Türkiye’de Yapılan İlk Büyüme Araştırması”,Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi Sayı.39, Ankara, 1996

33) Dündar,Can. “Özel Arşivinden Belgeler ve Anılarıyla Vehbi Koç”, Doğan Kitap, 2006

34) Erdoğan, İrfan. “2023 için 1923’e Bakmak Gerekir” Özel Okullar Birliği 8.Sempozyumu,Antalya, 2009

35) Erim, Nihat. “Günlükler 1925-1979 1.Cilt”- YKY, İstanbul 2005

36) Ergün, Mustafa. “Prens Sabahattin’in Eğitim Üzerine Düşünceleri”,Afyon Kocatepe
Üniv.Eğitim Fakültesi,Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Sayı 2, 2008

37) Ergün, Mustafa. “II.Meşrutiyet Dönemindeki Eğitim Reformlarının Türk Modernleşmesindeki Yeri”,-100.Yılında II.Meşrutiyet Sempozyumu, Bildiriler,MÜ Yayını, 2009

38) Ergün, Mustafa.”Prens Sabahatin Bey’in Eğitim Üzerine Düşünceleri”, Afyon Kocatepe
Üniv.Eğitim Fakültesi,Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Sayı 1, 2008

39) Ergün, Mustafa.”Satı Bey Hayatı ve Türk Eğitimine Hizmetleri”,İnönü Üniv.Sosyal Bilimler Dergisi,Sayı 1,1987

40) Ergün, Mustafa. “Eğitimin Batılılaşmasını Belirleyen Dinamikler”, ATAM Dergisi Sayı 17, Ankara, 1990

41) Goloğlu, Mahmut. “Demokrasiye Geçiş (1946-1950)”,Kaynak Yayınları, İstanbul, 1982

42) Gülcan, Yılmaz. “CHP (1923-1946)”,Alfa Yayınları, İstanbul, 2001

43) Güler, Sinan.”II.Meşrutiyet Ortamında Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ve Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi”, MSÜ, Tez, İstanbul, 1994

44) Gündüz, Mustafa. “II.Abdülhamit Dönemi Eğitim ve İdeolojisi üzerine Araştırmalar”,Türkiyat Araştırmaları Literatür Dergisi Cilt 6 sayı 12, 2008

45) Gündüz, Mustafa. “II.Meşrutiyet ve Erken Cumhuriyet Dönemi Eğitim Dernekleri”,Turkish Studies Dergisi,Volume 5/2, Spring 2010

46) Gümüşoğlu, Firdevs. “Ülkü Dergisi ve Kemalist Toplum”, Toplumsal Dönüşüm Yayınları İstanbul, Mart 2005

47) Güven, İsmail. “Osmanlı’dan Günümüze İzciliğin gelişimi ve Türk Eğitim Tarihindeki Yeri”,AÜEF Dergisi Sayı:1-2 Ankara, 2003

48) Kansu, Ceyhun Atuf. ”Cumhuriyet Bayrağı Altında”,Varlık Yayınları, İstanbul,Ekim 1973

49) Kansu, Mazhar Müfit. “Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber”, TTK Yayınları, Ankara, 1968

50) Kansu, Metin Atuf, Kansu, K.Işık  "Cumhuriyet Eğitim Devriminin Mülkiyeli Mimarı-Nafi Atuf Kansu" , Mülkiyeliler Birliği Yayın No: 2011/1, Ankara - Yayınlanmamış Makaleler 
1) BİR TAKİBİN HİKAYESİ
2) TOLSTOY

51) Kansu, Nafi Atuf. “Yeni Mektebde -Edmond Demolins’den Tercüme” ,Osmanlıca, Yuda Razon Matbaası-Edirne, 1912)

52) Kansu,Nafi Atuf. “Vatanımın Coğrafyası” ,Osmanlıca, Kanaat Matbaası- İstanbul ,1914

53) Kansu, Nafi Atuf. “Froebel”, Osmanlıca,  Akdam Matbaası-İstanbul ,1914

54) Kansu, Nafi Atuf. “Fenni Terbiye Tarihi” , Osmanlıca, İkbal Kütüphanesi, 1916

55) Kansu, Nafi Atuf. “Tolstoy-İptidai Muallimi”, Osmanlıca, Minber Matbaası-İstanbul,1919

Kansu, Nafi Atuf. “Pedagoji Tarihi” ,Muallim Mektebi Kitapları-Maarif Vekaleti  Yayınları-Devlet Matbaası, İstanbul, 1929(5.Basım, 1939)

56) Kansu, Nafi Atuf. “Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme 2 Cilt”,Muallim Ahmet Halit Kütüphanesi, İstanbul ,1930

57) Kansu, Nafi Atuf. “Türklerin Terbiye’ye Hizmetleri”, Türk Tarihinin Ana Hatları Müsveddeleri-27, İstanbul 1931

58) Kansu,Nafi Atuf. “İlk Kültür İzleri ve Nakil Vasıtaları” , Türk Tarihinin Ana Hatları Müsveddeleri-30 , İstanbul 1931

59) Kansu,Nafi Atuf. “Sa’y ve Tetebbü” Sayı:1-39 , Edirne, 1911-12
1) DERTLERİMİZDEN -  Sayı  1- 22 Şubat 1911
2) TERBİYE ve NEZARET -  Sayı 1- 22 Şubat 1911
3) ÇOCUKLARIMIZ İÇİN -  Sayı 2 - 1 Mart 1911
4)  ZEYNEP VESİLESİYLE -  Sayı 3 - 28 Mart 1911 
5) ZAAFIMIZIN SEBEPLERİ - Sayı 4 - 14 Nisan 1911 
6) ZEYNEP VESİLESİYLE - Sayı 4 - 14 Nisan 1911 
7) BULGARİSTAN SEYAHATİ - UFAK NOTLAR -  Sayı 5 - 28 Nisan 1911 
8) İPTİDAİ MEKTEPLERDE GAYE NEDİR? -  Sayı 5 - 28 Nisan 1911 
9) DİRİLME ÇARELERİ -  Sayı 7 - 28 Mayıs 1911 
10) İKİ MESLEK-İ FELSEFİ -  Sayı 8 - 14 Haziran 1911 
11) MEKTEP TERBİYESİ -  Sayı 8 - 14 Haziran 1911 
12) HÜRRİYET HAKKINDA -  Sayı 9 - 29 Haziran 1911 
13) GENÇLİK NE YAPACAK -  Sayı 10 - 13 Temmuz 1911 
14) HURAFELER ve TERAKKİ -  Sayı 11 - 28 Temmuz 1911 
15) YENİ MEKTEP -  Sayı 11 - 28 Temmuz 1911 
16) TEHLİKE ÖNÜNDE -  Sayı 12 - 14 Ağustos 1911
17) TARİH ve HAYAT -  Sayı 13 - 28 Ağustos 1911 
18) MEKTEP DERSLERİ-COĞRAFYA TEDRİSİ -  Sayı 13 - 28 Ağustos 1911
19) AHLAK BAHSİ - S Sayı 14 - 14  Eylül 1911
20) MEKTEP DERSLERİ  - COĞRAFYA - Sayı 14 - 14  Eylül 1911
21) MEKTEP DERSLERİ  - COĞRAFYA -  Sayı 15 - 28  Eylül 1911
22) TEDRİS ALEMİNDE -  Sayı 16 - 14 Ekim 1911
23) DİRİLME ÇARELERİ -  Sayı 17 - 28  Ekim 1911
24) İNSANLAR ARASINDA DERECEYİ NE TAYİN EDER? -  Sayı 18 - 14 Kasım 1911
25) MEKTEP DERSLERİ - COĞRAFYA -  Sayı 18 - 14 Kasım 1911
26) İÇTİMAİ OSMANLILIK, SİYASİ OSMANLILIK - Sayı 19 - 28 Kasım 1911
27) BÜYÜK FITRATLAR - Sayı 20 - 14 Aralık 1911
28) MEKTEP DERSLERİ - COĞRAFYA - Sayı 20 - 14 Aralık 1911
29) HAYATTA REFAH - Sayı 22 - 14 Ocak  1912
30) İNGİLİZ MEKTEPLERİNDE AHLAK TEDRİSATI VE İNTİZAM - Sayı 22 - 14 Ocak 1912
31) MEKTEP DERSLERİ - COĞRAFYA - Sayı 22 - 14 Ocak 1912
32) BİZİM İÇİN TARİH - Sayı 23 - 28 Ocak 1912
33) TEMBELLİĞE KARŞI - Sayı 23 - 28 Ocak 1912
34) VATAN VE IRK - Sayı 24 - 14 Şubat 1912
35) MEKTEP DERSLERİ - COĞRAFYA - Sayı 24 - 14 Şubat 1912
36) MEKTEP DERSLERİ - COĞRAFYA - Sayı 25 - 28 Şubat 1912
37) İÇTİMAİYYAT-I TETKİKTE FİKİRLER - Sayı 25 - 28 Şubat 1912
38) CEMİYET HAYATI - Sayı 29 - 28 Nisan 1912
39) İSVİÇRE SEYATİMDEN KÜÇÜK KAYITLAR:1 - Sayı 29 - 28 Nisan 1912
40) MESLEKTE VE VAZİFEDE AŞK "PESTALOZZİ" - Sayı 30 - 14 Mayıs 1912
41) İSVİÇRE SEYATİMDEN KÜÇÜK KAYITLAR:2 - Sayı 30 - 14 Mayıs 1912
42) İSVİÇRE SEYATİMDEN KÜÇÜK KAYITLAR:3 - Sayı 31 - 28 Mayıs 1912
43) ŞARKLILIK, GARPLILIK - Sayı 32 - 14 Haziran 1912
44) TAİNE VE MESLEĞİ - Sayı 33 - 28 Haziran 1912
45) TEREDDÜDÜN TESİRLERİ VE SEBEPLERİ - Sayı 35 - 28 Temmuz 1912
46) BİZDE MUALLİMLİK - Sayı 37 - 28 Ağustos 1912
47) BİNA-YI İÇTİMAİYYEMİZ NEYE İSTİNAD EDİYOR? - Sayı 39 - 28 Eylül 1912
48) TARİH-İ FELSEFE - Sayı 39 - 28 Eylül 1912
49) BİZDE MEKTEPLERE VERİLEN EHEMMİYET, MEKTEPTE USUL VE İNTİZAM - Sayı 39 - 28 Eylül 1912

60) Kansu,Nafi Atuf. “Türk Yurdu Sayı: 3 Yıl:1911; Sayı: 100,103, 107,110,112,115,116
Yıl:1916; Sayı: 151, 158 Yıl:1918; Sayı: 162-1 Yıl:1924; Cilt-1,4,5,7”, Tutibay Yayınları,Ankara, 1998
1) EDİRNE’DEN - Yıl 4, Sayı 115-17, Ağustos 1916
2) TERBİYEDE: TARİH ve FELSEFE - Yıl 5, Sayı 100- 13 Ocak 1916
3) SECİYE - Yıl 5,Sayı 103-25 Şubat 1916
4) TERBİYEDE MUHİT VE NÜFUZ - Yıl 4, Sayı 107-20, Nisan 1916
5) MAARİFİMİZ HAKKINDA - Yıl 4, Sayı 110-1,Haziran 1916
6) MAARİFİMİZ HAKKINDA-2 - Yıl 4, Sayı 112-29, Haziran 1916
7) MAARİFİMİZ HAKKINDA-3 - Yıl 4, Sayı 115-17, Ağustos 1916
8) MAARİFİMİZ HAKKINDA-4 - Yıl 4, Sayı 116-31, Ağustos 1916
9) BİZDE DARÜLEYTAMLAR - Yıl 7, Sayı 151-1, Ocak 1918
10) AİLE MÜNASEBETLERİMİZ- Yıl 7, Sayı 158-15, Haziran 1918
11) İLK ERKEK VE KIZ İDADİLERİ - Cilt 15-1,Sayı 162, Ekim 1924

61) Kansu, Nafi Atuf. “Muallim”, Sayı: 11,13, 16, Yıl:1917
1) ŞAKİRDLERİMİZİN NEMA-YI BEDENİSİ  – Muallim , Sayı 11- 1 Haziran  1917-Osmanlıca
2) ÇOCUKLARIMIZDA YAŞ VE ZEKA MÜNASEBETİ – Muallim , Sayı 13- 1 Ağustos  1917-Osmanlıca

62) Kansu, Nafi Atuf. “Terbiye”,
1) ÇOCUKLARA BAYRAM – Terbiye -  Sayı 1, 10 Mart 1914-Osmanlıca
2) BİZDE AİLE – Terbiye – Sayı 4 , 1 Mayıs 1914-Osmanlıca
3) YARIM ASIR EVVEL TÜRKİYEDE MAARİF - Terbiye-Cilt 3, Sayı 12, Şubat 1929
4) YARIM ASIR EVVEL TÜRKİYE’DE MAARİF-2 - Terbiye-Cilt 3, Sayı 13, Mart 1929
5) 1869 MAARİF NİZAMNAMESİ - Terbiye-Cilt 4, Sayı 18 Teşrinievvel(Ekim) 1929
6) MEKTEP CEZALARI - Terbiye-Cilt 4,Sayı 19,Teşrinisani(Kasım) 1929
7) COMENİUS - Terbiye-Cilt 4 Sayı 21 Kanunisani(Kasım) 1930
8) SANAT MEKTEPLERİ TARİHİNE BiR BAKIŞ - Terbiye-Cilt 4, Sayı 22, Şubat 1930
9) MEKTEP İNZİBATI HAKKINDA BİR VESİKA - Terbiye-Cilt 5,Sayı 24, Nisan 1930
10) ÇOCUĞUN HUKUKU - Terbiye-Cilt 5 Sayı 26 Haziran 1930
11 ) KINALIZADE ALİ EFENDİ, AHLAKI VE TERBİYESİ - Terbiye-Cilt 7 Sayı 36 Haziran 1931

63) Kansu, Nafi Atuf. “Maarif Vekaleti Mecmuası” Sayı: 9, İstanbul, 1.9.1926

64) Kansu, Nafi Atuf.  İNKİLAP ve SANAT - Yücel-Yıl 5, Sayı 25 - Mart 1937

65) Kansu, Nafi Atuf.  NECATİ- Hayat-Cilt 5, Sayı 111 - 10 Kanunisani(Ocak) 1929

66) Kansu, Nafi Atuf. “Ülkü” , Sayı:2 Yıl:1933; Sayı:18,19,21 Yıl:1934; Sayı:24,32 Yıl:1935;
Sayı:36,37,44,45 Yıl:1936; Sayı 46 Yıl:1937; Sayı:1,3,5,6, Yıl:1941; Sayı:16 Yıl:1942;
Sayı:5 Yıl:1945; Sayı:107 Yıl:1946; Sayı:38 Yıl:1950
1) FALAKA - Ülkü- Sayı 20 ,Kanunievvel (Aralık) 1929
2) TERBİYE ANLAYIŞINDA İLERLEYİŞ - Ülkü-Cilt 4, Sayı 2,Mart 1933
3) LOZAN ve MİLLİ KÜLTÜR - Ülkü-Cilt 4,Sayı 18,Ağustos 1934
4) CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLARKEN - Ülkü-Cilt 4,Sayı 19,Eylül 1934
5) TÜRK DİLİ ve KURULTAY- Ülkü-Cilt , Sayı 21,İkinci Teşrin(Kasım) 1934
6) ULUSAL GÜVEN - Ülkü-Cilt 4, Sayı 24,Şubat 1935
7) KÜLTÜR TARİHİMİZ BAKIMINDAN TARİKATLER - Ülkü-Cilt 6, Sayı32,Birinciteşrin(Ekim) 1935
8) YENİ FAKÜLTEMİZ - Ülkü-Cilt 6,Sayı 36,Şubat 1936
9) N. KANSU’NUN HALKEVLERİ HAKKINDA SÖYLEVİ - Ülkü Cilt 7, Sayı 37, Mart 1936
10) HASAN ALİ YÜCEL, Fransa’da Kültür İşleri - Ülkü-Cilt 8, Sayı 44,İlkteşrin(Ekim) 1936
11) TÜRK İNKİLABI - Ülkü-Cilt 8, Sayı 45,İkinciteşrin(Kasım) 1936
12) HALKEVLERİNİN KURULUŞU - Ülkü-Cilt 4,Sayı 46,Mart 1937
13) PANAYIR VE TULUATÇI - Ülkü-Cilt 1 Sayı 1 Birinci Teşrin(Ekim) 1941
14) YÜZ YIL ARAYLA - Ülkü-Cilt 1,Sayı 3,Kasım 1941
15) BİR MEKTUBUN HATIRLATTIKLARI - Ülkü-Cilt 1, Sayı 6,Birinci Kanun(Aralık) 1941
16) ROMANA HASRET - Ülkü-Cilt 2, Sayı 16, Mayıs 1942
17) HALKEVLERİMİZİN 14. BAYRAMI - Ülkü-Cilt 9, Sayı 107,Mart 1946
18) CEMİYET VE OKUL - Ülkü-Cilt 1 Sayı 5 Birincikanun(Aralık) 1945

67) Kansu, Nafi Atuf. “1935 Halkevleri-Önsöz”, CHP Halkevleri Neşriyatı, Şubat 1935

68) Kansu, Nafi Atuf. “Önsöz-Konuşmalar,Broşür-1”, CHP Halkevleri Neşriyatı, Ekim 1940

69) Kansu, Nafi Atuf. “Halkevlerinde Musiki – Mukaddime-“ Ahmed Adnan, Klavuz Kitaplar-6, CHP Yayınları, 1940

70) Kansu, Nafi Atuf. “Halk Terbiyesine Dair, Broşür-2”, CHP Halkevleri Neşriyatı,Temmuz 1941

71) Kansu, Nafi Atuf. “Cumhuriyet Maarifi-1”, Siyasal Bilgiler Mecmuası, Yıl:7 No:74  Mayıs 1937

72) Kansu, Nafi Atuf. “Cumhuriyet Maarifi-2”, Siyasal Bilgiler Mecmuası, Yıl:7 No:75  Haziran 1937

73) Kansu, Nafi Atuf. “ İMAN İKSİRİ” -Yeni Mecmua- 18 Mart 1918

74) Kansu, Nafi Atuf. “TÜRKİYE’DE ECNEBİ MEKTEPLERİ NASIL AÇILDI?” - Vakit Gazetesi-14-18 Kanunisani (Ocak)1933

75) Kansu, Nafi Atuf. "Muytapoğlu"  mahlasıyla VAKİT gazetesinde "Düşündüğüm gibi" köşesindeki haftalık yazıları, Ocak-Nisan 1944
1) GAZETECİ-1 Ocak 1944
2) BİR BENZETİŞ - 8 Ocak 1944
3) BİR TÖREN DOLAYISIYLA - 18 Ocak 1944
4) DESPOTLAR - 21 Ocak 1944
5) ŞÜPHE - 4 Şubat 1944
6) TARİHTE DÜZMECELER - 12 Şubat 1944
7) HALKEVLERİ VE HALKODALARI - 20 Şubat 1944
8) HALK TERBİYESİ - 28 Şubat 1944
9) POLİTİKA VE ÖĞÜT - 4 Mart 1944
10) DERGİLERİMİZİ OKURKEN - 13 Mart 1944
11) BİR BİLİM KADINI, MADAME CURIE - 17 Mart 1944
12) SOHBET - 22 Mart 1944
13) SAVAŞIN MANTIĞI - 3 Nisan 1944
14) EDİRNEDE YAPILAN BİR İHTİFAL - 7 Nisan 1944
15) KÖY ENSTİÜLERİ - 25 Nisan 1944

76) Kara, Adem. “Kalkınmanın Mihenk Taşı Halkevleri”, 24Saat Yayıncılık, Ankara, 2006

77) Karaca, Emin. “Nazım Hikmet ve Siyasal Yaşamı”, Karakutu Yayınları,İstanbul, 2005

78) Karadağ, Nurhan. ”1932-1951 Yılları Arasında Halkevlerinde Tiyatro Çalışmaları”,Tiyatro Araştırmaları Dergisi Sayı. 8. AÜ Ankara 1988.

79) Karaküçük,Suat.”Osmanlıda İzciliğin Paramiliter Görüntüsü”,MEB Dergisi,Sayı:143,1999

80) Karataş, Zeki.”Osmanlı Devletinde Çocuk Koruma Sistemi”, www.manevisosyalhizmet.com

81) Kazancıgil, Ratip.“Edirne Savunması Günleri”, Edirne Araşt.Merk. Yayınları, Vize,1986

82) Kazancıgil,Ratip. “Edirne Mahalleleri Tarihçesi”, TKD-Edirne Şb.Yayını No:7, Edirne,1992

83) Kazancıgil, Ratip. Nilüfer Gökçe, Ender Bilar. “Edirne’nin Eğitim Tarihi (1361-2005”,Edirne Valiliği Yayınları ,Edirne, 2006

84) Kazancıgil,Ratip. Nilüfer Gökçe,Ender Bilar. “Edirne’nin Sağlık ve Sosyal Yardım Tarihi I.Cilt (1361-2008)”, TÜ Yayınları, Edirne, 2008

85) Koçak, Cemil. “İkinci Parti” ,İletişim Yayınları, İstanbul, 2010

86) Kumaş, Rahmi. “CHP nin Soyağacı”,Çağdaş Yayınları-CKK, İstanbul, 1999

87) Kutay, Cemal. “Prens Sabahattin Bey, Sultan II.Abdülhamit,İttihat ve Terakki” –TY İstanbul,1964

88) Nurettin, Vala. “Bu Dünyadan Nazım Geçti”,Cem Yayınları, İstanbul, 1975

89) Onur, Oral. “1492 den Günümüze Edirne Yahudi Cemaati”, İstanbul, 2005

90) Onur, Oral. “XVI. ‘dan XX.Yüzyıla Belgelerle Edirne”, TC.Edirne Valiliği, 2006

91) Ölmez, Mehmet. “Ülkü ve Dil Yazıları”,Kebikeç Sayı:3, 1996

92) Öztürk ,Cemil. “Milli Mücadele Ankara’sında Bir Yaygın Yüksek Öğrenim Kurumu”,AÜ Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 13, 1994

93) Öztürk, Faruk. “II.Meşrutiyet Döneminde Ahlak Öğretimi ve Baha Tevfik’in YeniAhlak’ı”,MEB-Milli Eğitim Dergisi, Sayı 145 ,2000

94) Sarı, Nil. Ümit Emrah Kurt. “Tabib Aziz Emin Paşa (1861-1918) ve Ailesi”,6.Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, 2007

95) Soysal, Selahattin. “Türk İzciliğinin Kuruluş Yıllarından Önemli Bir Belge”,Mudanya’nin Sesi Gazetesi, 25 Şubat 2009

96) Sümer, Mehmet Kadri. “Edirne Erkek Öğretmen Okulu Özel Arşiv Bilgileri” Edirne,2008

97) Şimşek, Sefa. “Halkevleri 1932 –1951”,BÜ Yayınları, İstanbul, 2002

98) Taşdemirci,Ersoy. “1936 Yılında Sovyet Rusya’da Yüksek Öğretim hakkında Hazırlanmış bir rapor ve Bu Raporun Öğretmen Yetiştirme Tarihi Bakımından Önemi” EÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 11, Kayseri, 2001

99) Tonguç, Engin.“Bir Eğitim Devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç”,YKKE Derneği Yayını İzmir, 2007

100) Tonguç, Engin.“Umut Yolu”,Güldikeni Yayınları, Ankara, Haziran 1998

101) Toker, Metin. “Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları”, Bilgi Yayınları, Ankara, 1990

102) Toksoy, Nurcan. “Bir Kültürel Kalkınma Modeli Olarak Halkevleri”, Orion Yayınları,2007

103) Tuncer, Hüseyin. “Türk Yurdu Bibliyografyası”,Akademi Kitapevi, İzmir, 1993

104) Tunaya,Tarık Zafer. “Türkiyede Siyasal Partiler”,İletişim Yayınları, İstanbul, 2007

105) Tümerdirim, Taner. “Bir Zamanlar Uludağ İzcileri Vardı”, Bursa Hakimiyet Gazetesi,Bursa, 4 Şubat 2008

106) Tümerdirim, Taner. “82 Yıldır Düşünüyorlar”, Bursa Hakimiyet Gaz., Bursa, 23 Şubat 2009

107) Uran, Hilmi, “Meşrutiyet,Tek Parti,Çok Parti Hatıralarım”,TİŞ Yayınları, İstanbul, 2007

108) Us, Mehmet Asım. “1930-1950 Hatıra Notları”, Vakit Matbaası, İstanbul, 1966

109) Uzgören, Gökhan. “Türk İzcilik Tarihi”, Papatya Yayınları, İstanbul, 2000

110) Varlık, Bülent. “Bildiklerim, M.Emin Erişirgil”, Mülkiyeliler Birliği. Vakfı Yayınları No:33, Ankara, 2010

111) _,”Rıdvan Nafiz Edgüer Hayatı ve Eserleri”

112) _, YÖRE Dergisi, Edirne Haziran, 2003

bottom of page